Watanabe no Tsuna cutting the arm of the demon at Rashomon. by Taiso Yoshitoshi - Art Print