Symbols - Masonic Register by Strobridge & Gerlach