Hu-Ch'in and Bow, Sheng, San-Hsien, P'i-P'I by Theodore Thomas